Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Prokurator skutecznie zaskarżył uchwały Rad: w Choceniu, Lubrańcu, Włocławku, Lubaniu, Boniewie, Lubieniu Kujawskim, Baruchowie, Brześciu Kujawskim i Chodczu w przedmiocie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności”.
W ramach działalności pozakamej prokurator stwierdził, że przy podejmowaniu uchwał Rady dopuściły się rażącego naruszenia przepisów prawa, tj. art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 994) w związku z art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523) poprzez zaniechanie opublikowania uchwał w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wskazanie w § 13 uchwały, że wchodzi w życie z dniem podjęcia, podczas gdy uchwała stanowi akt prawa miejscowego i winna zostać ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu skarg Prokuratury Rejonowej we Włocławku stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał.

                                                             Prokurator Rejonowy
    Renata Jędrzejczak -Musialik