Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

KOMUNIKAT Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Prokurator uchronił rodzinę przed utratą nieruchomości i eksmisją.
Prokuratura Rejonowa we Włocławku podjęła skuteczne działania o unieważnienie aktu notarialnego.
Prokurator skierował do Sądu Okręgowego we Włocławku pozew o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli oraz o stwierdzenie nieważności umowy pożyczki i przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie. Ponadto prokurator złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości i wpisanie tego zakazu do księgi wieczystej - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz poprzez wpisanie ostrzeżenia w księdze wieczystej o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nieważności - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Sąd Okręgowy we Włocławku uwzględnił wniosek o zabezpieczenie w całości. Po uzyskaniu postanowienia o zabezpieczeniu prokurator wystąpił do Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisanie tego zabezpieczenia w Księdze Wieczystej.
Sąd Okręgowy we Włocławku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa Prokuratora Rejonowego we Włocławku ustalił, że umowa pożyczki i przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie jest nieważna oraz że nieważne jest oświadczenie woli w przedmiocie zrzeczenia się ustanowionego prawa i wyrażenia zgody na jego wykreślenie. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji pozwanego oddalił apelację.
Aby uchronić rodzinę przed eksmisją prokurator zgłosił także udział w sprawie Sądu Okręgowego we Włocławku o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. W tej sprawie prokurator złożył wniosek o udzielenie zabezpieczenia żądania pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie w/w tytułu wykonawczego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Śródmieście w Warszawie Sąd uwzględnił wniosek o zabezpieczenie. O postanowieniu prokurator zawiadomił Komornika, który wstrzymał eksmisję.
Sąd Okręgowy we Włocławku uwzględnił powództwo pozbawiając wykonalności tytuł wykonawczy w postaci aktu notarialnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności.
                                                              

  Prokurator Rejonowy
    Renata Jędrzejczak -Musialik