Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - maj 2018r.

W maju  2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

1. W dniu 17 maja 2018 roku do Prokuratury Rejonowej w Lipnie wpłynęły materiały z KPP w Lipnie , z których wynikało iż w dniu 14.05.2018r. Sebastian B. próbował uderzyć siekierą Jana B. w klatkę piersiową, a gdy ten zasłonił się ręką spowodował ranę ciętą lewej dłoni. Tego samego dnia zostało wszczęte śledztwo o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt. 2 kk. W dniu 18.05.2018 roku prokurator przesłuchał Sebastiana B. w charakterze podejrzanego o to, że:
I. w dniu 14 maja 2018 roku w Lipnie woj. kujawsko-pomorskie z zamiarem spowodowania u Jana G. ciężkich obrażeń ciała usiłował uderzyć go ostrzem siekiery w klatkę piersiowa lecz zamierzonego celu nie osiągnął, bowiem pokrzywdzony zasłonił się ręką i został uderzony w wewnętrzną część lewej dłoni a następnie po wypadnięciu sprawcy siekiery z ręki w lewe kolano , na skutek czego doznał rany ręki lewej oraz drobnej rany uda lewego co nie naruszyło prawidłowych czynności narządów na czas powyżej dni siedmiu, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt § 2 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art.ll § 2 kk
II. w dniach 13 i 14 maja 2018 roku w Lipnie, woj. kujawsko-pomorskie groził Janowi G. pozbawieniem życia przy czym groźby wzbudziły u w/wym uzasadniona obawę, że zostaną spełnione, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk Postanowieniem z dnia 18 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Lipnie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Sebastiana B. na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 14.08.2018 roku. W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń.

Sprawy  zakończone

1. W dniu 28.05.2018r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Arkadiuszowi G. podejrzanemu o to, że:
I. w bliżej nieustalonym okresie czasu od około lipca 2017 roku do około sierpnia 2017 we Włocławku w zajmowanym przez siebie domu, w warunkach czynu ciągłego co najmniej dwukrotnie obcował płciowo z małoletnią lat 13, przy tym raz prezentował jej treści pornograficzne w postaci filmów, a nadto doprowadził wymienioną do poddania się  czynnościom seksualnym tj. o przestępstwo z art. 200 § 1 i § 3 kk w zb. z art. 201 kk w zw. z art 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk
II. w bliżej nieustalonym okresie czasu od około lipca 2017 roku do około sierpnia 2017 we Włocławku w zajmowanym przez siebie domu rozpijał małoletnie, dostarczając im alkohol w postaci piwa i nakłaniając je do jego spożycia tj. o przestępstwo z art. 208 kk. W niniejszej sprawie stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Arkadiusz G. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, zaprzeczając zaistnieniu przedmiotowych zdarzeń. W toku śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną o podejrzanym, ustalając, że chwili popełnienia czynów jak i badania był on poczytalny. W świetle całokształtu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego sprawstwo podejrzanego nie budzi wątpliwości. Arkadiusz G. nie był karany.

2. W dniu 10.05.2018r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Łukaszowi K. podejrzanemu o to, że:
I.  w dniu 28.02.2018r. we Włocławku, za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu na portalu internetowym złożył propozycję obcowania płciowego pokrzywdzonej i zmierzał do jej realizacji sądząc, że jest ona małoletnią poniżej lat 15, przy czym nie miał świadomości, że jest ona osobą pełnoletnią, tj. o czyn z art, 13 § 2 kk w zw. z art. 200a § 2 kk. W niniejszej sprawie, postanowieniem z dnia 01.03.2018r. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Łukasz K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. W świetle całokształtu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego sprawstwo podejrzanego nie budzi wątpliwości.

3. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Markowi N. podejrzanemu o to, że:
I. w okresie czasu od 27 grudnia 2012 roku do 27 grudnia 2017 roku w m. Piotrków Kuj., pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, uchylał się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego, orzeczonego na podstawie wyroku Sądu Okręgowego we Włocławku, czym naraził uprawnione osoby na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. o czyn z art. 209 § 1a kk. 
Zawiadomienie w tej sprawie złożył syn oskarżonego. Jednak postanowieniem z dnia 17.01.2018r. Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie odmówiła wszczęcia dochodzenia w przedmiotowej sprawie z uwagi, iż czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego, gdyż zobowiązany miał nie łożyć tych alimentów z powodu braku środków. Powyższe postanowienie zaskarżyli pokrzywdzeni, wskazując nowe okoliczności świadczące o tym, że jednak oskarżony posiadał środki i złośliwie nie regulował swoich zobowiązań. W związku z tym zaszła konieczność uzupełnienia czynności dowodowych, które miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie i doprowadziły do ustalenia, że takie środki oskarżony posiadał. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marek N., przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, zgodnie z ustalonym stanem faktycznym i dobrowolnie poddał się karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i jednocześnie zobowiązał się do spłacenia zaległości alimentacyjnych. Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w.

4. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Józefowi W. oskarżonemu o to, że:
I. w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Radziejowie, pow. radziejowskim, woj. kujawsko-pomorskim udzielił korzyści majątkowej w kwocie 200 złotych umundurowanym funkcjonariuszom policji z KPP w Radziejowie w zamian za odstąpienie od czynności służbowych, polegających na nałożeniu mandatu karnego oraz przypisaniu 5 punktów karnych za popełnione wykroczenie drogowe tj. korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, to jest o czyn z art. 229 § 3 k.k.
Jak ustalono w dniu 26 kwietnia 2018 r. funkcjonariusze policji podczas pełnienia służby w dyspozycji KPP w Radziejowie, podczas kontroli ruchu drogowego w Radziejowie zauważyli pojazd marki Volkswagen Passat, którego kierujący podczas jazdy korzystał z telefonu, wymagającego trzymania słuchawki w ręku. Policjanci zatrzymali użytkownika pojazdu - Józefa W., który został poinformowany o przyczynie kontroli i popełnionym wykroczeniu. Tłumaczył się pilnym telefonem, który wymagał odebrania. Funkcjonariusze policji poinformowali w/w, iż  popełnił wykroczenie z art. 97 kw i zostanie na niego nałożony mandat w wysokości 200 zł i 5 pkt. karnych oraz o możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Po uzyskaniu tej informacji Józef W.  narzekał, że mandat jest za wysoki i zwrócił się o nie przyznawanie punktów karnych przez funkcjonariuszy oraz oświadczył, że da im pieniądze i zapomną o całej sprawie, po czym zapytał się policjantów, czy mają w radiowozie nagrywarki, ponieważ chciałby się dogadać. Następnie wsiadł do radiowozu, gdzie funkcjonariusz  zapytał się Józefa W., czy przyjmuje mandat kamy, po czym w/w oświadczył szeptem „bez punktów, nie piszemy w ogóle” Następnie oskarżony wyjął z portfela dwa banknoty o nominale 100 zł i włożył je funkcjonariuszowi do notatnika, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Przesłuchany na okoliczności sprawy Józef W. przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym i skorzystał z instytucji dobrowolnego poddania się karze, stąd został uzgodniony z nim wymiar kary za to przestępstwo.   Józef W. nie był dotychczas karany. Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w.

5.  Prokuratura Rejonowa w Rypinie prowadziła  śledztwo w sprawie wyłudzenia w dniu 26 października 2006 r. kredytu odnawialnego na podstawie podrobionego zaświadczenia o zatrudnieniu Wiesława F., tj. o czyn z art. 286 § 1 kk, 270 § 1 kk i 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
W toku niniejszego śledztwa ustalono, że w okresie od 26 stycznia 2004 roku do dnia 26 października 2006 roku Jerzy T. działając wspólnie i w porozumieniu z Katarzyną D. T. doprowadzili do zawarcia umów kredytowych na nazwiska osób, do których małżonkowie T. wcześniej dotarli, nakłaniając te osoby do wzięcia pożyczki, przy czym T. zapewniali te osoby, że wzięte przez nie pożyczki w ramach podpisanych przez te osoby umów pożyczkowych, będą spłacać właśnie małżonkowie T, Ustalono, że w w/w okresie czasu w Rypinie podpisano umowy pożyczkowe ze SKOK Stefczyka. Ponadto w toku śledztwa ustalono, że Jerzy T. w okresie od 22 grudnia 2003 roku do 6 czerwca 2005 roku w Rypinie, woj. kujawsko- pomorskie, działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedkładając nieprawdziwe pełnomocnictwo zawarł z operatorem sieci komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. z/s w Warszawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wyłudzając na tej podstawie świadczenia telekomunikacyjne oraz telefony komórkowe różnych marek - powodując łączne straty na kwotę 8993,72, czym działał na szkodę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. dopuścił się przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. art. 12 k.k. Łączna kwota wyłudzonych pieniędzy z tyt. udzielonych pożyczek to ok. 92.000 zł. Jerzemu T. przedstawiono łącznie 10 zarzutów. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia.
Wobec faktu, iż żona podejrzanego Katarzyna D.T. przebywa poza granicami Polski, w jej części materiały procesowe wyłączono do odrębnego postępowania.
W dniu 30 maja 2018 roku w przedmiotowej sprawie został skierowany, do Sądu Rejonowego w Rypinie Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Jerzemu T.  i Małgorzacie Ewie K.

                                                                                 Rzecznik Prasowy
      Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                          prokurator Wojciech Fabisiak