Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - kwiecień 2018r.

W kwietniu  2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

USIŁOWANIE ROZBOJU

1.  W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Prokuraturze Rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim  zarejestrowano sprawę dot. usiłowania rozboju, pobicia, pozbawienia wolności, gróźb karalnych oraz zmuszania do określonego zachowania Kacpra O. przez Adriana M.   i Mateusza W.  w dniu  2 kwietnia 2018 roku w Aleksandrowie Kuj, tj. o czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk i inne.   
W dniu 20 kwietnia 2018 roku  wszczęto śledztwo, którego przeprowadzenie zlecono KPP w Aleksandrowie Kuj. Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2018 roku zastosowano wobec obu w/w podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym oraz zakazu opuszczania kraju.

SPROWADZENIE POŻARU I ZNISZCZENIE MIENIA

2.  W dniu 7 kwietnia 2018 roku w Prokuraturze Rejonowej w Lipnie   zostało wszczęte śledztwo przeciwko Andrzejowi S., podejrzanemu o to, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku w na terenie gminy Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie dokonał zniszczenia budynku mieszkalnego należącego do Karena A. o wartości 300 000 złotych poprzez jego podpalenie, tj. o czyn z art 288 § 1 kk.
Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2018 roku, Sąd Rejonowy w Lipnie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Andrzeja S. na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 05.07.2018 roku.   W toku postępowania ustalono, iż podejrzany dopuścił się zarzucanego mu czynu przebywając na przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Wcześniej był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, a w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu był w stanie nietrzeźwości.
W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń.

ROZBÓJ

3. W dniu 18 kwietnia 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Rypinie wszczęła śledztwo w sprawie rozboju, dokonanego w dniu 14 kwietnia 2018 roku na osobie Dariusza R., tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i art, 275 § 1 kk w zw, z art. 11 § 2kk.
W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że czynu tego dokonało czterech sprawców: tj. Dawid A., Paweł Sz. oraz Łukasz Piotr P. i Mariusz Z. - z terenu Torunia.
Wymienieni, działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim doprowadzeniu przez Dawida A. pokrzywdzonego Dariusza R. do stanu bezbronności poprzez wspólne spożywanie alkoholu z pokrzywdzonym, w wyniku czego posiadał on 1,23 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu, a następnie dokonali rozboju grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i używając wobec niego przemocy poprzez bicie go rękoma po całym ciele oraz krępując go przy pomocy taśmy. Sprawcyh  spowodowali u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci stłuczenia okolicy prawego łuku brwiowego, stłuczenia prawej okolicy skroniowej, stłuczenia lewej kości jarzmowej oraz podbiegnięć krwawych prawego ramienia, a następnie po przeszukaniu pomieszczeń zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 49.300,00 zł, złoty łańcuszek wartości ok. 5.000,00 zł, klucze do samochodu Audi A6, klucze do biura, dowodu rejestracyjnego samochodu Audi A6 i dwóch portfeli, wszystko o łącznej wartości 55.050,OOzł na szkodę Dariusza R. Wobec wszystkich w/wym. podejrzanych Sąd zastosował areszt tymczasowy. Podejrzani Łukasz Piotr P., Dawida A. oraz Paweł Sz. częściowo lub w całości przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia, zaś podejrzany Mariusz Z. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czyni i odmówił składania wyjaśnień.

Sprawy  zakończone

ROZBOJE

1. W dniu 26 marca 2018 roku Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Rafałowi S. podejrzanemu o to, że:
I. w okresie od bliżej nieustalonego dnia sierpnia 2017 roku do 1 stycznia 2018 roku w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wielokrotnie groźbą zamachu na życie i zdrowie doprowadził do rozporządzenia własnym mieniem Zbigniewa K. wymuszając od niego pieniądze w łącznej kwocie około 2.000 złotych, tj. o czyn z art. 282 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 lek.
II. w okresie od bliżej nieustalonego dnia sierpnia 2017 r. do 3 lutego 2018 r. w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski, działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wielokrotnie groźbą zamachu na życie i zdrowie oraz stosowaniem przemocy w postaci uderzania po całym ciele doprowadził do rozporządzenia własnym mieniem Tomasza K. wymuszając od niego telefon marki Samsung Galaxy o wartości 600 złotych oraz pieniądze w łącznej kwocie 5.050 złotych a ponadto w dniu 3 lutego 2018 roku w celu wymuszenia pieniędzy poprzez uderzanie pięściami po całym ciele i kopiąc Tomasza K. spowodował u niego obrażenia ciała w postaci, nie naruszające prawidłowe czynności ciała na okres powyżej siedmiu dni, tj. o przestępstwo z art. 282 k.k. w zw art. 12 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
W powyższej sprawie, na wniosek Prokuratora Rejonowego we Włocławku, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Początkowo Rafał S. nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że pokrzywdzeni dawali mu pieniądze, gdyż prosił ich o pomoc. Nie oddawał im pieniędzy, ponieważ nie mówili, aby to robił. W końcowej fazie postępowania przygotowawczego, podejrzany przyznał się jednak do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i odmówił składania wyjaśnień.
Rafał S. w przeszłości był wielokrotnie karany, a czynów zarzucanych mu w niniejszej sprawie dopuścił się w warunkach recydywy.

ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI

2. W dniu 30 kwietnia 2018 roku Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Tomaszowi S. podejrzanemu o to, że w dniu 17 stycznia 2018r. w lokalu mieszkalnym na terenie gminy Włocławek, działając ze szczególnym okrucieństwem, trzymając kota rasy europejskiej za ogon i głowę pociągnął go z zamiarem zabicia, a wiedząc, że kot jeszcze się rusza opuścił mieszkanie i na klatce schodowej uderzył trzymanym w ręku kotem o ścianę, przez co dokonał jego uśmiercenia, tj. o czyn z art. 35 ust- 2 Ustawy z dn. 21.08.1997r. o ochronie zwierząt
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.
Postanowieniem Prokuratora Rejonowego we Włocławku zastosowano wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz wydano postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.
W sprawie powołano biegłych z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy, celem przeprowadzenia badania sekcyjnego zwierzęcia oraz wskazania przyczyn jego zgonu. Tomasz S. nie był dotychczas karany.

ZNĘCANIE SIĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

3.  W dniu 5 kwietnia 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko:
I. Żanecie B. oskarżonej o to, że:
1.  w okresie od nieustalonego dnia października 2017r. do 19 stycznia 2018r. we Włocławku w miejscu swojego zamieszkania, działając wspólnie i w porozumieniu z Maciejem L. znęcała się psychicznie i fizycznie nad pozostającym pod jej pieczą Mikołajem, u którego stwierdzono zaburzenia psychoruchowe i psychiczne w ten sposób, że kilkakrotnie karciła małoletniego, uderzając w/w małoletniego w różne części ciała ręką i akceptowała bicie małoletniego przez Macieja L., jak również nie zapewniła mu należytej opieki medycznej i higienicznej oraz doprowadziła dziecko do stanu tzw. odżywienia miernego, tj. o czyn z art. 207 § 1 i la k.k.
II. Maciejowi L. oskarżonemu o to, że:
1. w okresie w okresie od nieustalonego dnia października 2017r. do 19 stycznia 2018r. we Włocławku w miejscu swojego zamieszkania, działając wspólnie i w porozumieniu z Żanetą B. znęcał się psychicznie i fizycznie nad pozostającym pod jego pieczą Mikołajem, u którego stwierdzono zaburzenia psychoruchowe i psychiczne w ten sposób, że kilkakrotnie karcił małoletniego, uderzając w/w małoletniego w różne części ciała ręką oraz kablem, przy czym w dniu 18 stycznia 2018r na skutek uderzenia kablem spowodował u niego obrażenia ciała naruszające czynności narządu ciała trwających nie dłużej ni 7 dni, tj. o czyn z art. 207 § 1 i la k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
2. w dniu 28 stycznia 2016r we Włocławku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzając w błąd przedstawiciela Provident Polska SA co do zamiaru dokonania spłat rat pożyczki, zawarł umowę o pożyczkę gotówkową i na jej podstawie wyłudził pożyczkę w wysokości 1500zł, czym działał na szkodę Provident Polska SA Oddział w Płocku ul Armii Krajowej 17, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.
W powyższej sprawie, na wniosek Prokuratora Rejonowego we Włocławku, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec obojga podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Maciej L. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zdarzało się, że Żaneta B. stosowała wobec syna przemoc fizyczną w postaci klapsów. On również, w obecności Żanety B., karał Mikołaja klapsami za złe zachowanie, a w dniu 18.01.2018r. zdenerwował się na małoletniego pokrzywdzonego i kablem elektrycznym od dekodera zadał mu kilka uderzeń w okolicach pośladków. W/w zaprzeczył, jakoby dziecku miało brakować jedzenia.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej Żaneta B. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i wyjaśniła, że zdarzało jej się stosować wobec syna przemoc fizyczną w postaci klapsów. Była też świadkiem, jak w ten sposób karał go również jej konkubent Maciej L. .
Biegły lekarz z dziedziny medycyny sądowej w swojej opinii stwierdził, że na ciele małoletniego zobiektywizowano obecność obrażeń , które są wynikiem urazów tępych, zadanych narzędziami tępymi lub tępokrawędzistymi. Biegły nie wykluczył, iż część obrażeń była wynikiem urazu termicznego (oparzenia). Biorąc pod uwagę ilość, stopień ewolucji i lokalizację stwierdzonych obrażeń ciała u małoletniego biegły stwierdził, że świadczą one o „zespole dziecka maltretowanego", czyli zamierzonych incydentach przemocy rozłożonych w czasie, prowadzących do powstania obrażeń ciała. Jedynie niewielka część stwierdzonych obrażeń ciała, zdaniem biegłego, mogła być także efektem własnej aktywności ruchowej dziecka.
Żaneta B. i Maciej L. nie byli dotychczas karani sądownie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Włocławku
prokurator Wojciech Fabisiak