Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - marzec 2018r.

W marcu  2018 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

SPOWODOWANIE OBRAŻEŃ CIAŁA U DZIECKA

1.  W dniu 27 marca 2018 roku pracownik Szpitala Powiatowego w Rypinie powiadomił Komendę Powiatową Policji w Rypinie, że do szpitala przyjęto 2,5 letniego chłopca, u którego stwierdzono złamania dwóch kości udowych z przemieszczeniami oraz liczne zasinienia ciała i zadrapania naskórka.
Ordynator Oddziału Dziecięcego oświadczyła, że według niej powyższe obrażenia powstały w wyniku pobicia i dziecko musi być hospitalizowane w szpitalu specjalistycznym.
Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Toruniu, gdzie przeszło 6 godzinną operację. Ze wstępnej opinii biegłego lekarza wynika, że małoletni w wyniku pobicia doznał obrażeń ciała w postaci: złamania obu kości udowych, zasinień obu ud, kolan i podudzi, zasinienia okolicy czołowo-skroniowej lewej strony głowy, stłuczenia i uszkodzenia obu warg, otarcia naskórka okolicy bródkowej i wybicia górnego siekacza, które spowodowały u niego naruszenie prawidłowych funkcji narządów ciała na okres powyżej 7 dni.
W dniu 28 marca 2018 roku wszczęto dochodzenie z art. 157 § 1 kk. W trakcie przeprowadzonych czynności ustalono, iż sprawcą pobicia dziecka jest konkubent jego matki Radosław K. Ustalono również, iż w/wym. od sierpnia 2017 roku znęcał się nad pokrzywdzonym. Dlatego też tego samego dnia Prokurator Rejonowy w Rypinie wszczął śledztwo i przedstawił mu  zarzuty z art. 207 § la kk i art. 207 § 2 kk w zw.  z  art. 157 § l kk w zw. z art, 11 § 2 kk. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Radosław K. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu czynu.
W dniu 29 marca 2018 roku Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Rypinie o zastosowanie wobec podejrzanego Radosława K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postanowieniem z tego samego dnia Sąd zastosował w/wym. środek zapobiegawczy.
W sprawie wykonywane są dalsze czynności procesowe.

Sprawy  zakończone

NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA

1.  W dniu 27 marca 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim skierowała do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim akt oskarżenia  w sprawie przeciwko Annie W., oskarżonej  o czyn z art. 160 § 2 kk  polegający na narażeniu małoletniej córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez niezgłoszenie się na zaplanowane badania kontrolne. Do aktu oskarżenia dołączono wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy-  w trybie art. 335 § 2 kpk.

 ZNĘCANIE SIĘ NAD CZŁONKIEM  RODZINY

2. Prokuratura Rejonowa w Lipnie nadzorowała dochodzenie prowadzone przeciwko Sławomirowi W, podejrzanemu o czyn z art, 207 § 1 kk.
W dniu 10 lutego 2018 roku Justyna W. zawiadomiła o popełnieniu występku określonego z art. 207 § 1 kk na jej szkodę. Z treści zawiadomienia wynikało, że jej mąż Sławomir W. w okresie od 15 stycznia 2018 roku w miejscu zamieszkania, znęcał się na nią psychicznie w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości, wszczynał bez powodu awantury domowe, podczas których groził jej pozbawieniem życia, uszkodzeniem ciała, podpaleniem, używał wobec niej słów wulgarnych i obelżywych, poniżał ją. Po przeprowadzeniu postępowania, w toku którego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w dniu 30.03.2018 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Lipnie, II Wydział Kamy akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi W. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk. Ponadto ustalono, iż przeciwko Sławomirowi W. prowadzone było wcześniej postępowanie również o przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk obejmujące okres od sierpnia 2017 roku do 21 listopada 2017 roku, w sprawie tej również został skierowany akt oskarżenia.

 NIEUMYŚLNE   SPOWODOWANIE   ŚMIERCI  DZIECKA

3.  W dniu 16 marca 2017 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Lidii D. podejrzanej o to, że:
I.  w dniu 22 października 2017 r. we Włocławku przy ul. Chopina pomimo ciążącego na niej obowiązku opieki nad niepełnosprawnym synem Oliwierem W. lat 8, wymagającym stałej i nieprzerwanej opieki w związku z jego znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; cierpiącym na padaczkę lekoodporną, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia, wymagającym systematycznego odsysania zalegającej wydzieliny, karmienia dojelitowego, naraziła go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, pozostawiając go bez opieki na pozbawionym zabezpieczeń łóżku, czym w konsekwencji doprowadziła do upadku dziecka z łóżka, a następnie jego śmierci, wskutek urazu w połączeniu z uduszeniem przez zamknięcie otworów oddechowych, co powinna była przewidzieć, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zb. z art. 155 k.k. w zw. art. 12 k.k.
W sprawie, postanowieniem Prokuratura Rejonowego we Włocławku zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
W toku postępowania wykonano szereg czynności procesowych, w tym uzyskano dokumentację medyczną, przesłuchano w charakterze świadków nauczycieli, pracowników socjalnych oraz kuratora sądowego, którzy wizytowali dom oskarżonej.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej Lidia D. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu.
W świetle całokształtu zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego sprawstwo podejrzanej nie budzi wątpliwości.  Lidia D. nie była uprzednio karana.

SPROWADZENIE POŻARU I ZNISZCZENIE MIENIA

4.  W dniu 28 marca 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Ch. podejrzanemu o to, że:
I. w dniu 10 stycznia 2018 roku w miejscowości Fabianki, w bliżej nieustalony sposób dostał się do wnętrza domu mieszkalnego, gdzie dokonał podłożenia ognia na regał z odzieżą, w wyniku czego doszło do powstania pożaru, zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, powodując spalenie budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem tj. mienia o łącznej wartości 80.000 zł na szkodę Tatiany Sz., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy  tj. o czyn z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
II. w okresie od 27 grudnia 2017 roku do 9 stycznia 2018 roku telefonicznie w nieustalonym miejscu, ze skutkiem we Włocławku i w Pabianicach wielokrotnie groził Tatianie Sz. uszkodzeniem mienia oraz uszkodzeniem ciała, przy czym groźby te wzbudziły u ww. uzasadnioną obawę ich spełnienia, przy czym czynu tego dopuścił się w okresie recydywy, tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
III. w dniu 24 grudnia 2017 roku w miejscowości Fabianki  poprzez popychanie i szarpanie za odzież naruszył nietykalność cielesną Tatiany Sz., tj. o czyn z art. 217 § 1 k.k.
IV. w dniu 27 grudnia 2017 roku w miejscowości Fabianki  poprzez popychanie i szarpanie oraz uderzenie pięścią w lewe udo spowodował u Tatiany Sz. obrażenia ciała w postaci zasinienia lewego uda powodując obrażenia naruszające czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy   tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
V. w okresie od 23 listopada 2017 roku do 10 grudnia 2017 roku w miejscowości Fabianki oraz Włocławku wielokrotnie groził pozbawieniem życia i zdrowia Natalii Sz. przy czym groźby te wzbudziły u ww. uzasadnioną obawę ich spełnienia, przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy  tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
W niniejszej sprawie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Początkowo Łukasz Ch. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednakże podczas przesłuchania w dniu 23.03.2018r. zmienił wersję wydarzeń, przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia korespondujące z zebranym materiałem dowodowym. Ustalono, że Łukasz Ch. był w przeszłości wielokrotnie karany.
                                                
PRZEKUPSTWO
5. W dniu 29 marca 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi D. podejrzanemu o to, że: I. w dniu 31 grudnia 2017 r. w miejscowości Skoki Duże gm. Włocławek udzielił korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji - funkcjonariuszowi KMP we Włocławku w postaci pieniędzy w kwocie 50 zł działając w celu skłonienia w/w funkcjonariusza do naruszenia przepisów prawa, tj. odstąpienia od czynności prawnej ukarania mandatem karnym za popełnienie wykroczenia, polegającego na przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym w m. Skoki Duże, tj. o czyn z art. 229 § 1 i 3 k.k.
W powyższej sprawie, postanowieniem Prokuratora Rejonowego we Włocławku zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Podczas pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego Tomasz D. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień oraz udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
Przesłuchany ponownie podejrzany wyjaśnił, że przekazał banknot 50 zł funkcjonariuszowi KMP celem zapłaty za mandat mimo, że miał świadomość, że policjanci nie mogą wziąć pieniędzy.
Tomasz D. był w przeszłości karany za czyny z art. 178a § 1 k.k. i art. 244 k.k.

                                       Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak