Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A
Włocławek, dnia  18.12.2017r.

PO IV WOS 1110.6.2017

NABÓR NA STANOWISKO ASESORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje,
że dysponuje wolnym etatem na stanowisku asesora
w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora, określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz, U. z 2017 r., poz. 1767) proszone są o złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego we Włocławku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 §1 i 3 cyt. wyżej ustawy oraz:

- aktualną ankietę personalną,

 - życiorys zawierający informacje o terminie i miejscu odbycia aplikacji, obecnym zatrudnieniu, dane kontaktowe,

- oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

- oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego. W przypadku radcy prawnego i adwokata dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu przez okres minimum 3 lat. Osoby wymienione w art. 75 § 1a załączają oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu adwokackiego lub radcowskiego oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe przez 3 lata lub dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

- oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

- oświadczenie kandydata czy był karany za wykroczenia i o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w których jest obwinionym,

- oświadczenie kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, wypełnioną ankietę personalną,

- oświadczenie co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy,

- świadectwa pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia,

- oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru.

W/wym. dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa we Włocławku
ul. Orla 2
87-800 Włocławek

w terminie do 28 lutego 2018 roku.

 

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Załącznik:
ankieta personalna