Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS  PRASOWY - październik 2017r.

W październiku  2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

USZKODZENIE MIENIA
1. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzoruje postępowanie p-ko dwóm mieszkańcom Izbicy Kujawskim. podejrzanym o to, że w nocy  z 22/23 września 2017 r. w m. Izbica Kujawska na polu uprawnym, działając wspólnie  i w porozumieniu dokonali uszkodzenia mienia w postaci 600 szt. bel słomy poprzez ich podpalenie, co spowodowało straty łącznej wartości 25.000 zł działając na szkodę OHZ w Osięcinach Sp. z o.o., tj. o czyn z art. 288 § 1 k.k.
Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia, w których wyrazili skruchę. Okazało się, że obaj są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej i brali udział w gaszeniu tego pożaru. Jednak motywem ich działania, jak obaj wyjaśnili, nie była chęć zysku z działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej. Podejrzani  do końca nie potrafili podać motywów zwłaszcza, że obaj byli pod znacznym wpływem działania alkoholu. Do wykrycia podejrzanych przyczyniły się intensywne działania funkcjonariuszy policji, do czego przydał się zapis z monitoringu.
Wobec obu podejrzanych w dn. 19.10.2017 r. zostały zastosowane środku zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem opuszczania kraju, jak i też poręczenia majątkowe.

WYPADEK DROGOWY

2. W dniu 07.10.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku została poinformowana przez Komendę Miejską Policji we Włocławku o mającym miejsce zgonie Stanisławy M. na skutek potrącenia przez kierującego N/N. W dniu 09 października 2017r. wszczęte zostało śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 06.10.2017r. w m. Modzerowo, gm. Włocławek w wyniku którego rowerzystka Stanisława M. zmarła po przewiezieniu do szpitala tj. o czyn z art. 155 kk. W dniu 02.11.2017r. Komenda Miejska Policji we Włocławku zwróciła się do Prokuratury z wnioskiem, o wystąpienie do Sądu Rejonowego we Włocławku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sprawcy wypadku Szczepana P. Wymienionemu, w dniu 02.11.2017r. przedstawiono zarzut, że
I. w dniu 06 października 2017 r. około godziny 06:00 w miejscowości Modzerowo gmina Włocławek kierując samochodem ciężarowym marki DAF nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że poruszając się drogą z kierunku miejscowości Płock w kierunku miejscowości Włocławek nie zachował szczególnej ostrożności i niewłaściwie obserwował sytuację na drodze, w wyniku czego doprowadził do potrącenia rowerzystki Stanisławy M. poruszającej się w tym samym kierunku jazdy, w następstwie czego rowerzystka Stanisława M. w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarła po przewiezieniu do szpitala, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 kk;
II. W dniu 06 października 2017 r. około godziny 06:00 w miejscowości Modzerowo gmina Włocławek po zaistnieniu zdarzenia drogowego nie udzielił pomocy potrąconej rowerzystce Stanisławie M. znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 162 kk.
W dniu 03.11.2017r. tutejsza Prokuratura wystąpiła do Sadu Rejonowego we Włocławku z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy we Włocławku, postanowieniem z dnia 04.11.2017r., nie uwzględnił przedmiotowego wniosku i zastosował wobec Szczepana P.  dozór policji.

Sprawy  zakończone

NIELEGALNE NARKOTYKI

1. W dniu 27 października 2017 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku skierowała akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi P, oskarżonemu o to, że : w dniu 16 lutego 2017 roku w Toruniu w użytkowanym przez siebie mieszkaniu, działając wbrew przepisom ustawy posiadał znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze netto 1117,09 gramów  tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Jednocześnie prokurator złożyła wniosek wobec wymienionego o wydanie wyroku skazującego w trybie art. 335 § 2 kpk , bez przeprowadzania rozprawy, albowiem okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości.

SAMOUWOLNIENIE OSADZONEGO
2. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadziła postępowanie p-ko Dawidowi K. podejrzanemu o to, że w dniu 21 września 2017 r. w Piotrkowie Kuj., pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie wykorzystując nieuwagę funkcjonariuszy Policji, po uprzednim odepchnięciu, po którym funkcjonariusz przewrócił się, naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Posterunku Policji w Piotrkowie Kuj. podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, a następnie po otwarciu zamkniętych drzwi wykonanych z metalowej kraty, wybiegł z Posterunku Policji dokonując samouwolnienia, będąc wcześniej zatrzymanym i prawomocnie pozbawionym wolności tj. o czyn z art. 242 § 1 k.k. w zb. z art. 222 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Oskarżony wykorzystał w tym celu pretekst, że chciał skorzystać z toalety. Dlatego funkcjonariusze zdjęli mu kajdanki z rąk.
Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w, który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę, dlatego została z nim uzgodniona kara 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegająca na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

NIEUMYŚLNE NARUSZENIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

3. W dniu 21 września 2017 roku w miejscowości Wąpielsk powiat Rypin kierujący autobusem marki Autosan nie zachował należytych środków ostrożności podczas ruszania z miejsca przystanku autobusowego, w wyniku czego wjechał na stopę pokrzywdzonej, która po tym jak wysiadła z autobusu chciała wyjąć bagaż z luku bagażowego, w wyniku czego doznała ona obrażeń ciała, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni.
Marianowi M. przedstawiono zarzut z art. 177 § 1 kk i 25 października 2017 roku skierowano przeciwko niemu akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rypinie.

USIŁOWANIE POZBAWIENIA ŻYCIA

4. W dniu 31 października 2017 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia Leszkowi Ch. podejrzanemu o to, że:
I. w dniu 31 maja 2017 r. we Włocławku w pergoli śmietnikowej, działając z zamiarem bezpośrednim usiłował pozbawić życia Pawła Ś. poprzez wielokrotne zadawanie mu ciosów nożem kuchennym w okolice głowy, szyi i klatki piersiowej, ciosu pięścią w okolice lewego oka spowodował u niego obrażenia ciała skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonego, przy czym czynu tego dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną poczytalność oraz w warunkach powrotu do przestępstwa tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
II. W dniu 31 maja 2017 r. we Włocławku bił rękoma po twarzy i ciele oraz dusił Łukasza Sz. w wyniku czego spowodował u niego liczne  obrażenia ciała, przy czym czynu tego dopuścił się mając w stopniu znacznym ograniczoną poczytalność oraz w warunkach powrotu  do przestępstwa
tj. o czyn z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.
III. W miejscu i czasie jak wyżej kierował pod adresem Łukasza Sz. groźby pozbawienia życia, które wzbudziły u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,
tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k..
Postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku zastosowano wobec Leszka Ch. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który Sąd Okręgowy przedłużył na okres dalszych 2 miesięcy.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Leszek Ch. przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów na szkodę Pawła Ś. i złożył na tę okoliczność szczegółowe wyjaśnienia, które pozostają w z zgodzie z pozostałym, zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.
Sprawstwo podejrzanego w świetle zgromadzonych dowodów nie budzi wątpliwości.
Podejrzany był w przeszłości karany.

PRÓBA ODPŁATNEGO ZBYCIA NARZĄDU

5. W dniu 31.10.2017 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia wraz z wnioskiem złożonym na podst. art. 335 § 2 k.k. w stosunku do Jakuba T. podejrzanego o to, że w dniu 08 września 2017 roku we Włocławku za pośrednictwem platformy internetowej rozpowszechnił ogłoszenie o odpłatnym zbyciu narządu o treści „sprzedam nerkę osobie potrzebującej cena 11.000 zł,(…)”, z którym do dnia 14.09.2017r. zapoznały się co najmniej 32 osoby, tj. o czyn z art. 43 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek, narządów.
W powyższej sprawie środków zapobiegawczych nie stosowano.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wyjaśnił, że umieścił ogłoszenie o sprzedaży nerki na portalu internetowym, jednak faktycznie takiego zamiaru nie miał. Zrobił to w ramach żartu. Ogłoszenia nie usunął, gdyż nie pamiętał, na jakim portalu dokonał jego umieszczenia.
Podejrzany Jakub T. był karany za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k..

ROZBÓJ
6. W dniu 31.10.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko  Oskarowi K. podejrzanemu o to, że w dniu 3 lutego 2017r, w Brześciu Kujawskim, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, używając wobec Briana Sz. przemocy fizycznej w postaci uderzenia głową w czoło oraz grożąc uderzeniem butelką z piwem w głowę, usiłował zabrać w celu przywłaszczenia telefon komórkowy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pokrzywdzonego, czym działał na szkodę Briana Sz., tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k.
    Wobec podejrzanego, postanowieniem Prokuratora Rejonowego we Włocławku z dnia 04.02.2017r., zastosowano dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego podczas trwania postępowania przygotowawczego na odległość niemniejszą niż 50 m; zmieniony postanowieniem z dn. 15.02.2017r. w ten sposób, że zamiast stawiennictwa 2 razy w tygodniu w KMP we Włocławku zobowiązano do zawiadomienia KMP we Włocławku o zamierzonym wyjeździe z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku i terminie powrotu.
Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Oskar K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, iż oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu. Świadczą o tym przede wszystkim zeznania pokrzywdzonego Briana Sz. oraz korelujące z nimi wyjaśnienia samego oskarżonego. Podejrzany Oskar K. nie był dotychczas karany.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak