Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

SERWIS PRASOWY - wrzesień 2017r.

We wrześniu  2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:


Sprawy  wszczęte
ZGON  NOWORODKA

1. W dniu 27 września 2017 roku do Prokuratury Rejonowej w Rypinie zgłosił się Dawid Z. i poinformował, iż w Szpitalu Powiatowym im, dr Franciszka Dłutka w Rypinie, w dniu 23 września 2017 roku zmarła jego córka. Z uwagi na to, iż jego zdaniem śmierć dziecka nastąpiła z niezrozumiałych przyczyn, w związku z tym, że dziecko urodziło się zdrowe, złożył zawiadomienie o przestępstwie.
Sprawę zarejestrowano i następnego dnia prokurator referent przesłuchał w charakterze świadka matkę dziecka Paulinę Z. i wszczął śledztwo w sprawie o czyn z art. 155 kk – nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. W dniu 29 września 2017 roku została przeprowadzona w Akademii Medycznej w Bydgoszczy sekcja zwłok noworodka. Postępowanie karne jest w toku.

 
Sprawy  zakończone
NIELEGALNE WYROBY TYTONIOWE I NARKOTYKI

   1.   W dniu 28 września 2017 roku, Zastępca Prokuratora Okręgowego we Włocławku skierował do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim wniosek o wydanie wyroku skazującego, bez przeprowadzania rozprawy przeciwko Michałowi Cz. oskarżonemu o to, że:
-  w dniu 29.03.2017 r. w m. Otłoczyn, woj. kujawsko- pomorskie działając z góry powziętym zamiarem przewoził w samochodzie osobowym m-ki Citroen wyroby tytoniowe, bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzowymi, w postaci krajanki tytoniowej, w ilości 400 kg stanowiącej przedmiot czynu zabronionego z art. 63 kks, od którego to towaru należny był podatek akcyzowy w wysokości 312. 772 złotych,
-tj. czyn z art. 65 § 3 kks
- w dniu 29.03.2017 r. w m. Otłoczyn, woj. kujawsko- pomorskie, posiadał przy sobie substancję psychotropową w postaci amfetaminy o wadze 0,36 grama netto (0,74 grama brutto), wbrew przepisom ustawy
- tj. o czyn z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
- w dniu 29.03.2017 r. w ruchu lądowym, m. Otłoczyn, woj. kujawsko- pomorskie, kierował samochodem osobowym m-ki Citroen nie stosując się do decyzji Starosty Pilskiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi wynikającymi z prawa jazdy kat B -  tj. o czyn z art. 180a kk
Poniżej przedstawiam zwięźle stan faktyczny i prawny w tej sprawie.
Prokuratura Okręgowa we Włocławku nadzorowała dochodzenie wszczęte w dniu 30.03.2017 r. przeciwko Michałowi Cz. o czyn z art. 65 §1 kks. W toku postępowania Michałowi Cz. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. . 65 § 1 kks, z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 180a kk.
      Okoliczności popełnienia przez Michała Cz. zarzucanych mu przestępstw nie budzą wątpliwości. Michał Cz. przyznał się do winy oraz złożył wyjaśnienia, z których wynika, że przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i potwierdził ustalony w postępowaniu przygotowawczym stan faktyczny. Oskarżony przewoził wyrób akcyzowy w postaci krajanki tytoniowej w ilości 400 kg bez wymaganych znaków akcyzy, posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy i kierował pojazdem mimo cofnięcia uprawnień.
                    Przyznanie się do winy Michała Cz. oraz treść złożonych przez niego wyjaśnień koresponduje z innymi zgromadzonymi w toku postępowania karnego  dowodami.
         Michał Cz. swoim działaniem wyczerpał znamiona przestępstwa skarbowego 65 § 1 k.k.s. oraz przestępstw z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 180a kk.
Wnioskowana przez prokuratora kara uwzględnia charakter przestępstw, sytuację majątkową Michała Cz.  i osiągane przez niego dochody.
Jednocześnie należy wskazać, że postawa Michała Cz. wskazuje na to, że wnioskowana kara spełni należycie swoje funkcje.
Biorąc pod uwagę charakter popełnionego przestępstw, powyżej przytoczone okoliczności należy stwierdzić, iż prowadzenie rozprawy w świetle tak oczywistych dowodów, przyznania się, złożenia wyjaśnień, nie jest niezbędne, a cele postępowania oraz względy oddziaływania kary w zakresie prewencji ogólnej, jak i szczególnej zostaną osiągnięte także poprzez zastosowanie trybu z art. 335 § 2  k.p.k.

 PRZEKUPSTWO

  2.   W dniu 8 września 2017 roku, Prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku skierował do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o wydanie wyroku skazującego, bez przeprowadzania rozprawy przeciwko Marcie W. oskarżonej o to, że:
     - w okresie od 20 września 200 7roku do 27 września 2007 roku we Włocławku oraz w powiecie włocławskim, wspólnie i w porozumieniu ze Zdzisławem K. wręczyła Markowi K., powołującemu się na posiadanie wpływów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku, korzyść majątkową w postaci pieniędzy w wysokości nie mniejszej niż 700zł, w przekonaniu, że korzyść ta zostanie przekazana bliżej nieustalonemu egzaminatorowi w/w Ośrodka, w zamian za pośrednictwo w ułatwieniu zdania egzaminu na prawo jazdy odbywającego się w dniu  27 września 2007roku,

tj. o przestępstwo określone w art. 229 § l kk zbiegu z art. 230 a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

             Materiały p-ko Marcie W.  zostały pierwotnie wyłączone z akt śledztwa V Ds. 3/08  Prokuratury Okręgowej we Włocławku , które dotyczyło powoływania się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku i podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu zdania egzaminu na prawo jazdy, w zamian za korzyści majątkowe oraz udzielania i przyjmowania korzyści majątkowej, w latach 2005-2006 i 2007 - 2008 we Włocławku, Zakrzewie i innych miejscowościach, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu zdania egzaminu na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku.
               W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że Marek K. powoływał się na wpływy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku i przyjmował od innych osób pieniądze w zamian za „załatwienie” pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy. Część pieniędzy uzyskanych od zgłaszających się do niego osób, przekazywał egzaminatorowi WORD we Włocławku, Markowi P., który miał załatwić, aby osoby te zdały egzamin. Powyższe okoliczności znajdują swoje potwierdzenie w wyjaśnieniach oskarżonych.

NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA LUB CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

3. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzorowała postępowanie p-ko Arkadiuszowi B. podejrzanemu o to, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. w m. Nowa Wieś, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie naraził Karola G. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że przy pomocy niebezpiecznego narzędzia, rozbitej butelki od piwa tzw. „tulipana" uderzył wielokrotnie pokrzywdzonego w twarz, głowę oraz inne części ciała powodując u niego obrażenia, które naruszyły prawidłowe czynności narządu ciała na okres poniżej siedmiu dni, tj. o czyn z art. 160 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Wobec podejrzanego zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, połączonego z zakazem opuszczania kraju. Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia przeciwko w/w, który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i została z nim uzgodniona kara.

WYPADEK DROGOWY

4. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzorowała postępowanie p-ko Bartłomiejowi D. podejrzanemu o to, że w dniu 15.06.2017 r.  na terenie gm. Osięciny, pow. radziejowskim, woj. kujawsko-pomorskim umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że kierując samochodem m-ki VW Passat nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem, po czym wpadł w poślizg, zjechał na pobocze kilkakrotnie koziołkując i dachując, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, w wyniku czego pasażer pojazdu Tomasz S. odniósł obrażenia ciała, które naruszyły prawidłowe funkcje narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni, tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 k.k. Wobec podejrzanego zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji. Bartłomiej D. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Postępowanie zostało zakończone skierowaniem do Sądu Rejonowego w Radziejowie aktu oskarżenia p-ko w/w. Na poczet grożących mu kar dokonano zabezpieczenia mienia należącego do oskarżonego.

PRZEMOC W RODZINIE

5. W dniu 07.09.2017 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Lipnie, II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Adamowi S. o to że:
I. w okresie od 23 marca 2017 roku do dnia 5 czerwca 2017 roku w miejscowości Wielgie, woj, kujawsko-pomorskie, znęcał się psychicznie nad żoną Agatą S., używając względem niej przemocy psychicznej w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu wszczynał częste awantury, podczas których kierował pod jej adresem słowa wulgarne i powszechnie uznawane za obelżywe, groził pozbawieniem życia, zakłócał jej spokój w miejscu zamieszkania, swym zachowaniem wywoływał u wymienionej poczucie ciągłego zagrożenia, a kierowane groźby wzbudzały u wymienionej realną obawę, że zostaną spełnione- tj. o czyn z art. 207 § 1 kk.
W toku postępowania zastosowano wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Wobec oskarżonego, w 2017 roku prowadzone było wcześniej postępowanie również o znęcanie się nad żoną, zakończone skierowaniem aktu oskarżenia.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak