Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A
Włocławek, dn. 31.08.2017r

NABÓR NA STANOWISKO ASESORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku informuje,
że dysponuje wolnym etatem na stanowisku asesora
w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora, określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz, U. z 2016 r., poz. 177) proszone są o złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego we Włocławku.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77 §1i 3 cyt. wyżej ustawy:
- oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
- oświadczenia kandydata czy był karany za wykroczenia i o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w których jest obwinionym,
- oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kserokopii dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
- oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego. W przypadku radcy prawnego i adwokata dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu przez okres minimum 3 lat,
- oświadczenia kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r., poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem, wypełnioną ankietę personalną,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru,
- życiorys zawierający informacje o terminie i miejscu odbycia aplikacji, obecnym zatrudnieniu, dane kontaktowe
- oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury).
W/wym. dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa we Włocławku
Ul. Orla 2
87-800 Włocławek
w terminie do 30 września 2017 roku.

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Załącznik:
ankieta personalna