Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

SERWIS  PRASOWY - kwiecień 2017r.
W kwietniu 2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  zakończone

Nielegalne papierosy

   1.   W dniu 28 kwietnia 2017 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku  skierowała akt oskarżenia w sprawie  nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych.
  W sprawie tej oskarżono  Iwonę P. Annę  W. Tomasza K. o to,  że :

I. w okresie od co najmniej 25.03.2016 r. do dn. 21.04.2016 r. w m. Warszyce, woj. łódzkim, działając czynem ciągłym, ze z góry powziętym zamiarem,  wspólnie z ustaloną osobą - co do którego postępowanie umorzono postanowieniem z dn. 28.02.2017r z uwagi na śmierć podejrzanego, współdziałali w produkcji, poza składem podatkowym i bez urzędowego sprawdzenia wyrobów akcyzowych tytoniowych  w ilości co najmniej 1100 kg liści tytoniu, 268,9 kg krajanki tytoniowej - wartości co najmniej 636.588 zł a nadto nie zgłosili  przedmiotu opodatkowania w postaci produkcji wyrobów akcyzowych, przy czym kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego i podatku VAT od wyżej wskazanej ilości wyrobów akcyzowych wyniosła co najmniej  805.143 zł,
tj. o przest. z art. 69 § 1 k.k.s. w zb. z art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

II. W okresie od co najmniej 25.03.2016 r. do dn. 21.04.2016 r. w m. Warszyce,  woj. łódzkim, działając czynem ciągłym, ze z góry powziętym zamiarem, wspólnie z ustaloną osobą - co do którego postępowanie umorzono postanowieniem z dn. 28.02.2017r z uwagi na śmierć podejrzanego, współdziałali w produkcji bez wymaganego wpisu do rejestrów wyrobów tytoniowych w ilości co najmniej 1100 kg liści tytoniu, 268,9 kg krajanki tytoniowej wartości co najmniej 636.588 zł tj. mienia znacznej wartości,
tj. o przest. z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu  wyrobów tytoniowych z dnia 02.03.2001 r. (Dz.U z dn. 11.04.2001 r. Nr 31 poz.353) w zw. z art. 12 k.k.

Ponadto oskarżono Bartłomieja W. o to, że:
-  W bliżej nieustalonym dniu nabył i posiadał w dn. 21.04.2016 r. w miejscu swojego zamieszkania we Włocławku w pomieszczeniu gospodarczym oraz w pojeździe marki VW Golf wyroby akcyzowe bez polskich znaków akcyzowych, stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 k.k.s., tj. łącznie co najmniej 25 kg krajanki tytoniowej, 35 butelek plastikowych o pojemności 0,9 l z zawartością spirytusu oraz 2 paczki po 20 sztuk każda papierosów z oznaczeniem „Marlboro” o łącznej wartości 14.296 zł, narażając podatek akcyzowy  i VAT na uszczuplenie w kwocie łącznej co najmniej 26.172 zł
tj. o przest. z art. 65 § 3 k.k.s.
oraz  Pawła G.  o to, że:
-  w  okresie 25.03.2016 r. do dn. 21.04.2016 r. w m. Warszyce, działając czynem ciągłym nabył od Stanisława Z. co do którego postępowanie umorzono postanowieniem z dn. 28.02.2017r z uwagi na śmierć podejrzanego,  łącznie co najmniej 45 kg  wyrobów akcyzowych bez znaków skarbowych akcyzy w postaci krajanki tytoniowej , stanowiącej przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 k.k.s., narażając Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnych w postaci podatku VAT i akcyzowego w kwocie łącznej co najmniej  43.454 zł,
tj. o przest. z art. 65 § 1 i 3 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s.

Poniżej  przedstawiam  zwięźle stan faktyczny w sprawie

Prokuratura Okręgowa we Włocławku nadzorowała śledztwo, wszczęte w dniu 22.04.2016 r. przeciwko Iwonie P. i innym podejrzanym.
Pierwsze czynności w sprawie podjęli w dniu 21.04.2016 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Wydział w Toruniu  na podstawie własnych informacji.
W  toku przeszukań, przeprowadzonych u oskarżonego Bartłomieja W. w miejscu zamieszkania oraz w pojeździe m-ki VW GOLF ujawniono i zabezpieczono w sumie 25 kg krajanki tytoniowej w workach jutowych, zaś w pomieszczeniu gospodarczym we Włocławku ujawniono i zabezpieczono w sumie 35 szt. butelek plastikowych o poj. 0,9 l wypełnionych w całości spirytusem. Żadne z tych wyrobów nie posiadały polskich znaków akcyzy.
Zabezpieczone butelki poddano oględzinom, zabezpieczono próbki i zasięgnięto opinii biegłego z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy. Z opinii wynika, że substancja znajdująca się w butelkach to etylowy spirytus  rektyfikowany.
Wynik badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Laboratorium Izby Celnej w Białymstoku potwierdził, że krajanka tytoniowa zabezpieczona u oskarżonego jest wyrobem akcyzowym, podlegającym przepisom ustawy o podatku akcyzowym.
Kwota należności publicznoprawnych narażona na uszczuplenie działaniem Bartłomieja W. według wyliczeń z tytułu podatku VAT i akcyzowego wynosi  łącznie wysokości co najmniej 26.172 zł.
       W toku przeszukania oraz oględzin posesji należącej do oskarżonego Tomasza K. ujawniono i zabezpieczono łącznie 1100 kg suszu tytoniowego oraz 268,9 kg krajanki tytoniowej, a także sprzęt służący do produkcji, w postaci maszyn do krojenia tytoniu, wagi elektronicznej oraz opryskiwacza ręcznego.
Swoim zachowaniem oskarżeni narazili na uszczuplenie należności publicznoprawnej o łącznej wysokości nie mniejszej niż  805.143 zł.
Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd

                                          Zgwałcenie

2. W dniu 20.04.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko  Pawłowi Z. oskarżonemu  o to, że:
I. w dniu 17.09.2016 r. w miejscowości Kowal, po uprzednim użyciu przemocy w postaci unieruchomienia Angeliki R. ciężarem swojego ciała oraz zastawianiu jej drogi wyjścia dwukrotnie doprowadził ją do obcowania płciowego, tj. o czyn z art. 197 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.
W powyższej sprawie Sąd Rejonowy we Włocławku, postanowieniem z dnia 07.03.2017r. uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego we Włocławku i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Pawła Z. na okres 2 miesięcy.
Podejrzany był w przeszłości karany.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Paweł Z. nie przyznał się do popełnienia czynu i złożył wyjaśnienia. Zaprzeczył temu, aby wbrew pokrzywdzonej używał jakiejkolwiek przemocy, a według niego do jednokrotnego kontaktu płciowego doszło za jej zgodą.
Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie potwierdził sprawstwo oskarżonego.

                       Znęcanie się nad członkami rodziny

3. W dniu 28.04.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia Fabianowi Z. oskarżonemu  o to, że:
I. w okresie od 31 grudnia 2015 r. do 15 lutego 2017 r. w m. Kruszyn znęcał się psychicznie nad swoimi rodzicami w ten sposób, że bez powodu wywoływał awantury, w trakcie których groził im pozbawieniem życia, kierował pod ich adresem słowa wulgarne i obelżywe, przy czym w dniu 15 lutego 2017 r. w trakcie jednej z awantur, trzymając w ręku nóż kuchenny przystawił go do szyi Janiny Z., a wcześniej grożąc jego użyciem Janowi Z., kierował pod ich adresem groźby pozbawienia życia, a nadto stosował przemoc wobec  Janiny Z. i spowodował u w/wym. obrażenia ciała, naruszające funkcje narządów ciała na okres poniżej 7 dni
-  w okresie  od 31 grudnia 2015 r. do 03 lutego 2017r. w czasie i miejscu jak wyżej, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną, wywołując bez powodu awantury, w trakcie których groził jej pozbawieniem życia, ubliżał, a także dopuszczał się rękoczynów poprzez zadawanie w/wym. uderzeń w twarz otwartą ręką, szarpiąc ją, popychając i gryząc po rękach i policzkach oraz uderzając głową o ścianę,
tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Prokuratura Rejonowa we Włocławku nadzorowała postępowanie p-ko Fabianowi Z. podejrz. o czyn z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Postanowieniem z dn. 04.02.2017r. Prokurator Rejonowy we Włocławku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, połączonego z nakazem opuszczenia lokalu i z zakazem kontaktowania i zbliżania się do osób pokrzywdzonych. Stosowane wobec Fabiana Z. nieizolacyjne środki zapobiegawcze okazały się niewystarczające, podejrzany nie stosował się do obowiązków z nich wynikających.
Na wniosek Prokuratora Rejonowego we Włocławku, postanowieniem z dnia 17.02.2017r. Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec Fabiana Z. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy Podejrzany Fabian Z. nie był dotychczas karany.
Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego Fabian Ziomkowski nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i zaprzeczył, aby w jakikolwiek sposób znęcał się nad rodzicami i konkubiną. W/w dodał, że faktycznie dochodziło do scysji z rodzicami, jednakże zajścia te były przez nich prowokowane.
Analizując całokształt zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowego uznać należy, iż sprawstwo Fabiana Z., jak i okoliczności zarzucanego mu występku nie budziły  wątpliwości.

                             Znieważenie funkcjonariuszy publicznych

4.  Prokuratura Rejonowa w Rypinie w dniu 26 kwietnia 2017 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Rypinie  akt oskarżenia przeciwko Jackowi G. o czyny z z art. 226 § 1 kk oraz z art. 222 § 1 kk i art. 224 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
     Jak wynika ze zgromadzonych materiałów w dniu 24 marca 2017 roku w trakcie kontroli drogowej, znajdujący się pod wpływem alkoholu, kierujący rowerem Jacek G. znieważył kontrolujących go funkcjonariuszy Policji, kierując pod ich adresem słowa uznane powszechnie za wulgarne i obelżywe, a także używał wobec nich przemocy w ten sposób, że szarpał ich za mundury, stawiając czynny i bierny opór podczas zatrzymania go.

                                              Udzielenie korzyści majątkowych

5. W dniu 28 kwietnia 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Radziejowie skierowała do Sądu Rejonowego w Radziejowie akt oskarżenia przeciwko Adamowi G.
Postępowanie było prowadzone w sprawie udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 400 zł. funkcjonariuszom Policji, wykonującym czynności służbowe związane z kontrolą drogową trzeźwości kierujących pojazdami.
         Adamowi G. zatrzymane zostało prawo jazdy oraz zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Nie był wcześniej karany, jednocześnie na poczet grożących mu kar majątkowych zabezpieczono też samochód marki Renault,  należący do sprawcy.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak