Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

SERWIS PRASOWY - marzec 2017r.
W marcu 2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

1. W dniu 18 marca 2017 roku do Posterunku Policji w Skępem zgłosili się Krystyna K. i jej syn Mateusz K. składając zawiadomienie, iż wspólnie zamieszkujący z nimi Andrzej K. znęca się nad nimi psychicznie od września 2016 roku w ten sposób, że będąc pod działaniem alkoholu staje się agresywny, wywołuje awantury domowe podczas których używa wobec pokrzywdzonych słów wulgarnych i obelżywych, poniża ich jak również grozi im pozbawieniem życia i zdrowia i spaleniem dobytku . Tego samego dnia, zostało wszczęte dochodzenie, w toku którego przesłuchano pokrzywdzonych, świadków. Ponadto ustalono, iż wielokrotnie były przeprowadzane interwencje policji wobec Andrzeja K. związane z jego zachowaniem wobec domowników . Ustalono także, iż w przeszłości Andrzej K. był skazany za podobny czyn z art. 207 § 1 kk na karę ograniczenia wolności, a w chwili obecnej w Sądzie Rejonowym w Lipnie toczy się postępowanie sądowe o następny czyn tego rodzaju, popełniony na szkodę tych samych pokrzywdzonych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Andrzejowi K zarzutu znęcania się, a na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lipnie, Sąd Rejonowy w Lipnie w dniu 21.03.2017 roku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.
W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie, zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń.
2.   W Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie prowadzone jest postępowanie w sprawie udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 400 zł. funkcjonariuszom Policji, wykonującym czynności służbowe, związane z kontrolą drogową trzeźwości kierujących, w zamian za odstąpienie przez nich od czynności służbowych, polegających na zatrzymaniu prawa jazdy i podjęcia czynności związanych z ujawnieniem przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości tj. o czyn z art. 229§3 k.k. oraz 178a§l k.k. W sprawie wszczęto śledztwo o wyżej wymienione czyny. Podejrzanemu Adamowi G. zatrzymane zostało prawo jazdy oraz zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe.

3. W Prokuraturze Rejonowej w Radziejowie w dniu 20.02.2017 wszczęto śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci w dniu 19.02.2017 roku w m. Dęby Barbary K., której zwłoki ujawniono na terenie posesji, tj. o czyn z art. 155 k.k. Postępowanie prowadzone jest w fazie in rem.. Dotychczas w sprawie przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zdarzenia, przesłuchano osoby, które zamieszkiwały z pokrzywdzoną, przeprowadzono sekcję zwłok, która nie dała jednoznacznej odpowiedzi, dlatego i zlecono badania materiału posekcyjnego. Aktualnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności śmierci pokrzywdzonej i zakończenia postępowania

Sprawy  zakończone

1. W dniu 21 września 2016 roku do Prokuratury Rejonowej w Rypinie wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie od Barbary W., z którego wynikało, iż w dniu 15 czerwca 2016 roku nieznany sprawca, wykorzystując jej dane osobowe wziął kredyt chwilowy na jej nazwisko, w kwocie l00zł.
          W trakcie trwania postępowania przygotowawczego ustalono, iż sprawcą jest jej córka, która wykorzystując dane osobowe matki, wchodziła na strony internetowe firm udzielających krótkoterminowych pożyczek i po wypełnieniu odpowiednich wniosków uzyskała 12 kredytów w łącznej kwocie ok. 10.000 zł. Ponadto Justynie K. przedstawiono 54  inne zarzuty oszustwa i podrobienia dokumentów.
W dniu 31 marca 2017 roku skierowano przeciwko Justynie K. akt oskarżenia o dokonane oszustwa. Sprawa nie została dotychczas rozpoznana przez Sąd.

2. W dniu 16 marca 2017 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Radziejowie akt oskarżenia w sprawie posiadania w dn. 19 stycznia  2017 roku w m. Gradowe, gm. Piotrów Kuj., pow. radziejowski, wbrew ustawie, środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 3,37 grama netto oraz substancji psychotropowych w postaci 20 tabletek extasy o masie netto 5,09 grama i 13,12 grama netto amfetaminy, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec podejrzanego Dawida S. który przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu,  zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Oskarżony wyjaśnił, że zabezpieczone u niego środki miał na własne potrzeby. Skorzystał też z dobrowolnego poddania się karze.

3. W dniu 06.03.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko  Januszowi K. podejrzanemu o to, że:
w okresie od 07 czerwca 2016r. do 21 grudnia 2016r. w miejscowości Grodztwo gm. Kowal, bez powodu będąc w stanie nietrzeźwym wszczynał awantury domowe, w trakcie których znęcał się fizycznie i psychicznie nad matką, w ten sposób, że używał wobec niej słów wulgarnych i obelżywych, groził pozbawieniem życia, popychał, szarpał za odzież, niszczył drzwi, meble kuchenne, wyrzucał z szafy ubrania, rozrzucał sztućce na podłogę, wyłącza! ogrzewanie, prąd, lodówkę, rzucał w wymienioną różnymi rzeczami i wyganiał z domu,  przy czym w dniu 06 października 2016r. w trakcie awantury poprzez kopnięcie i duszenie spowodował u pokrzywdzonej obrażenia ciała, które naruszyły czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach recydywy tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.
W powyższej sprawie Sąd Rejonowy we Włocławku, postanowieniem z dnia 29.11.2016r. nie uwzględnił wniosku Prokuratora Rejonowego we Włocławku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Janusza K. Jednocześnie Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej oraz nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną na okres 3 miesięcy.
Stosowane wobec Janusza K. nieizolacyjne środki zapobiegawcze okazały się niewystarczające, a podejrzany nie stosował się do obowiązków z nich wynikających. Na wniosek Prokuratora Rejonowego we Włocławku, postanowieniem z dnia 23.12.2016r. Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec Janusza K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.  Podejrzany był dotychczas karany.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Janusz K. przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu czynu.

4. W dniu 23.03.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek złożony na podst. art. 335 § 1 kpk w stosunku do  Łukasza C. podejrzanego o to, że:
w dniu 23.08.2014r.  we Włocławku, używając przemocy w postaci duszenia ręcznikiem, bicia pięściami po twarzy i kopania oraz grożąc pozbawieniem życia w stosunku do Marii O. dokonał zaboru na jej szkodę mienia, powodując u w/w obrażenia ciała naruszające czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni,
tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Prokuratura Rejonowa we Włocławku nadzorowała postępowanie p-ko Łukaszowi C. podejrz. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. W związku z niemożnością ustalenia miejsca pobytu sprawcy, postępowanie zostało zawieszone. Sąd Rejonowy we Włocławku na wniosek Prokuratora Rejonowego we Włocławku zastosował wobec Łukasza C. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 14 dni od dnia zatrzymania.
W dniu 13.03.2017r. KMP we Włocławku, na podstawie listu gończego, dokonała zatrzymania podejrzanego Łukasza C.. Sprawę podjęto, wykonano czynności procesowe z podejrzanym. Podejrzany Łukasz C. nie był dotychczas karany.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym oraz wyraził skruchę i chęć dobrowolnego poddania się karze. Okoliczności popełnienia przestępstwa przez oskarżonego, a w szczególności zeznania pokrzywdzonej, oględziny jej ciała oraz opina biegłego z zakresu medycyny sądowej, nie budzą wątpliwości.

5. W dniu 28.03.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko Sylwestrowi W. podejrzanemu o to, że:
w dniu 01.12.2016r. we Włocławku, prowadząc samochód m-ki Fiat Punto nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że przed oznakowanym przejściem dla pieszych nie zachował szczególnej ostrożności i niewłaściwie obserwował sytuację na drodze, w następstwie czego wjechał na przejście dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, doprowadzając do jego potrącenia, w wyniku czego Marcin B. doznał obrażeń ciała obrażeń naruszających prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała na okres powyżej siedmiu dniu, rozumieniu art. 157 § 1 kk,
tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.
Wobec podejrzanego nie były stosowane środki zapobiegawcze. Podejrzany Sylwester W. nie był dotychczas karani.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Sylwester W. przyznał się do wypełnienia znamion czynu z art. 177 § 1 kk i złożył na tę okoliczność wyjaśnienia pozostające w zgodzie ze zgromadzonym materiałem dowodowym i poczynionymi na jego podstawie ustaleniami.

6. W dniu 30.03.2017r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia p-ko  Robertowi S. podejrzanemu o to, że:
w dniu 16 grudnia 2016 roku we Włocławku, działając w zamiarze swojego zaspokojenia seksualnego usiłował prezentować ustalonym małoletnim pokrzywdzonym poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej, przesyłając wiadomość tekstową na numer telefoniczny, przy czym zamierzonego czynu nie osiągnął z uwagi na postawę małoletnich, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 200 § 4 kk.
Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z ustalonymi małoletnimi pokrzywdzonymi. Podejrzany Robert S. nie był dotychczas karany.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert S. przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Wyjaśnił, że nie pamięta w jakich okolicznościach wysłał okazaną mu wiadomość, gdyż był pod wpływem alkoholu.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak