Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

SERWIS PRASOWY - luty 2017r.
W lutym 2017 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

Nieumyślne spowodowanie śmierci

1. Prokuratura Rejonowa w Radziejowie nadzoruje postępowanie prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci w dniu 19.02.2017 roku w m. Dęby Barbary K., której zwłoki ujawniono w zbiorniku, znajdującym się na terenie posesji, tj. o czyn z art. 155 k.k, Postępowanie prowadzone jest w fazie in rem. W dniu 20 lutego 2017 roku wszczęto śledztwo w przedmiotowym zakresie. Dotychczas w sprawie przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok, przesłuchano osoby, które zamieszkiwały z pokrzywdzoną, przeprowadzono sekcję zwłok i zlecono badania materiału, uzyskanego w ramach sekcji zwłok. Aktualnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności śmierci pokrzywdzonej.

Kradzież  rozbójnicza  telefonu komórkowego

2. W dniu 09 lutego 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie wszczęła śledztwo w sprawie kradzieży telefonu m-ki Huawei P8 Lite o wartości 600 złotych na szkodę Cezarego L. w dniu 6 lutego 2017 roku w m-ci Kikół woj. kujawsko – pomorskie, gdzie sprawca bezpośrednio po jej dokonaniu użył przemocy w stosunku do pokrzywdzonego, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej mu rzeczy tj. o czyn z art. 281 kk.
      W toku postępowania ustalono, iż w dniu 6 lutego 2017 roku z samochodu, którym jechało dwóch mężczyzn, wysiadł jeden z nich i podszedł do małoletniego pokrzywdzonego lat. 14 , wyrwał mu z ręki telefon, a następnie uderzył go pięścią w twarz, w wyniku czego pokrzywdzony przewrócił się na ziemię. Następnie, mężczyzna wsiadł do samochodu i odjechał z drugą osobą. Podjęte czynności pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawców, którym przedstawiono zarzuty z art. 281 kk . Wobec Piotra P. Prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i świadkami. Natomiast wobec Piotra T,. na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Lipnie, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy . Odzyskano również skradziony telefon.
     W chwili obecnej wykonywane są dalsze czynności procesowe w sprawie zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń.

Sprawy  zakończone

Nielegalne narkotyki

       1.   W dniu 6 lutego 2016 roku prokurator Prokuratury Okręgowej we Włocławku skierowała    akt oskarżenia przeciwko dwóm  obywatelom wietnamskim o przestępstwo z art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk
Wymienionych  oskarżono o to, że:

- w okresie od bliżej nieustalonego dnia końca miesiąca kwietnia 2016 roku do 25 lipca 2016 roku, w m-ci Ograszka gmina Czernikowo, w województwie kujawsko – pomorskim, działając wspólnie i w porozumieniu oraz z innymi nieustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu i ze z góry powziętym zamiarem, w pomieszczeniach wynajętego  budynku gospodarczego, w celu wytwarzania środków odurzających w postaci suszu ziela konopi – marihuany w znacznych ilościach, przy użyciu profesjonalnych przyrządów do uprawy ziela konopi innych niż włókniste, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uprawiali znaczną ilość roślin konopi  indyjskich innych, niż włókniste tj. łącznie nie mniej niż 819 sztuk w fazie wzrostu, przed zbiorem, z czego można wytworzyć środki odurzające w znacznej ilości w postaci nie mniej niż 24. 830 gramów suszu marihuany
tj. o przestępstwo z art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk
          Poniżej przedstawiam zwięźle  stan faktyczny.
Funkcjonariusze CBŚP Wydział we Włocławku Zarząd w Bydgoszczy otrzymali informację, z treści, której wynikało, iż w miejscowości Ograszka, w jednym z budynków gospodarczych, znajduje się duża plantacja konopi indyjskich innych niż włókniste.
W dniu 25 lipca 2016 roku funkcjonariusze udali się do w/w posiadłości, na terenie której posadowiona była hala i inne pomieszczenia gospodarcze. 
Na miejscu posesja wyglądała na niezamieszkałą Po wejściu na teren posesji, zauważono dwóch mężczyzn pochodzenia azjatyckiego, którzy na widok zbliżających się funkcjonariuszy zaczęli uciekać. Funkcjonariusze podjęli pościg i poszukiwania w/w mężczyzn na terenie przedmiotowej posesji. Jednego z mężczyzn znaleziono w kotłowni, a drugiego ukrytego w kartonowym pudle na strychu hali.
Po wylegitymowaniu w/w ustalono, iż są to osoby narodowości wietnamskiej. Obu oskarżonych zatrzymano, poddano szczegółowej kontroli. W toku prowadzonego postępowania na podstawie wyjaśnień oskarżonych ustalono, iż w/w przybyli do Polski w celach zarobkowych.
Jednocześnie funkcjonariusze CBŚ Wydział we Włocławku dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie posesji w miejscowości Ograszka, gdzie ujawnili prowadzoną plantację ziela konopi innych, niż włókniste.
  W chwili przeszukania rosło tam łącznie, nie mniej  niż  919 zielonych roślin konopi indyjskich innych niż włókniste, z czego 819 sztuk w fazie wzrostu przed zbiorami, których łączna masa po przeważeniu wynosiła 172,55 kg.
W toku przeszukania tych pomieszczeń ujawniono sprzęty służące do uprawy ziela konopi innych niż włókniste, profesjonalne systemy wentylacyjne, grzewcze i naświetlające w tym wentylatory różnego typu, filtry węglowe, pompy do wody, tablice rozdzielcze  z wyłącznikami i gniazdami, lampy naświetlające,  transformatory
Ponadto w pomieszczeniu zabezpieczono przedmioty służące do prowadzenia plantacji marihuany, takie jak: nawozy i odżywki w płynie, doniczki wraz z podłożem organicznym i inne, a także systemy korzeniowe w znacznej ilości, mogące świadczyć o prowadzonej tam wcześniej uprawie.
Sprawa zostanie rozpoznana przez Sąd.

Znieważenie funkcjonariuszy publicznych

2.  W dniu 4 października 2016 roku w wiadomościach tekstowych do dzielnicowego, Anna K. znieważyła prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rypinie i funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Rypinie podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, używając pod ich adresem słów powszechnie uznanych za wulgarne i obelżywe.
W dniu 15 lutego 2017 roku skierowano p-ko Annie K. akt oskarżenia o dwa czyny z art. 226 § 1 kk, polegające na znieważeniu funkcjonariuszy publicznych. Sprawa nie została dotychczas rozpoznana przez Sąd.
                        
Znieważenie funkcjonariuszy Policji

3. W dniu 21 lutego 2017 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Emilowi I. oskarżonemu o to, że w dniu 04 listopada 2016 r. w miejscowości Kaczawka Gm. Lubień Kujawski, stosując groźby bezprawne pozbawiania życia i zniszczenia mienia w stosunku do funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, zmuszał ich do odstąpienia od interwencji podejmowanej na podstawie prawa oraz używając wobec nich słów nieprzyzwoitych, uznanych powszechnie za obelżywe, dokonał znieważenia w/w funkcjonariuszy, podczas pełnienia obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 224 § 1 i 2 k.k. w zb. z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił zgodnie z ustalonym stanem faktycznym. Oskarżony wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Oskarżony nie był dotychczas karany sądownie.
Wobec powyższego, do Sądu Rejonowego we Włocławku skierowano wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, albowiem okoliczności popełnienia przez niego przestępstwa nie budzą wątpliwości,  oskarżony przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyraził skruchę.

Doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

4. W dniu 28 lutego 2017 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi T. oskarżonemu o to, że:
- w okresie od 16 czerwca 2015 r. do dnia 14 lipca 2015 r. we Włocławku i w Szczecinie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem wprowadził w błąd Janusza M.,  co do zamiaru zwrotu pożyczonych mu pieniędzy, a następnie wykorzystując to doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Janusza M. wyłudzając od niego pieniądze w kwocie łącznej 90.000 zł t. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Oskarżony Łukasz T. był wcześniej wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu i inne. Wymieniony  nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił m.in. że z czynem tym nie ma nic wspólnego.

Rozpijanie małoletnich

5. W dniu 02-02-2017 r. Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim skierowała do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. akt oskarżenia w sprawie przeciwko Jakubowi M. oskarżonemu o czyn z art.208 kk. Zarzuty dotyczą rozpijania pięciorga małoletnich, poprzez dostarczenie im wódki. Na etapie dochodzenia uzgodniono z podejrzanym wymiar kary.  W sprawie tej skierowano stosowny wniosek w trybie art. 335 § 2 kpk. o wymierzenie kary bez przeprowadzanie rozprawy.

Naruszanie  praw  pracowniczych

6.  W dniu 15 lutego 2017 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku przesłała do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o wydanie na posiedzeniu, wyroku warunkowo umarzającego w sprawie przeciwko Markowi P., oskarżonemu o to, że:
- w okresie od marca 2008 r. do października 2016 r. we Włocławku,  jako prowadzący firmę, wykonując czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uporczywie naruszał prawa pracownicze zatrudnianych w spółce pracowników, poprzez zaniechanie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie: 143.969,42 zł; na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie: 37.501,95 złotych.
          Ustalono, iż osobą odpowiedzialną z tego tytułu, z ramienia spółki był i jest właściciel firmy. We wskazanym okresie zatrudniano pracowników na umowy o pracę, sporządzano deklaracje do ZUS oraz je składano.  Składki, mimo istnienia obowiązku ustawowego oraz wezwań ze strony ZUS-u, nie były odprowadzane. Spowodowało to zadłużenie w tym zakresie - z tytułu ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 225.028,08 zł zaś z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na łączną kwotę  67. 700,61 złotych.
      Ustalono, iż prawa zatrudnionych na umowy o pracę pracowników odnośnie ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego były naruszane w sposób uporczywy. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu i złożył na te okoliczność wyjaśnienia.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak