Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A
Włocławek,  2017.03.01

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.7.2017

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko
Asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku.
Liczba wolnych etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Prokuratura Okręgowa we Włocławku, ul. Orla 2
Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, ul. Orla 2 w dniach:
I   etap  – 31 marca 2017 r. o godz. 1000
II  etap – 10 kwietnia 2017 r. o godz. 1000
III etap - 18 kwietnia 2017 r. o godz. 1000
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim lub oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
8. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata.

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku lub przesyłać pocztą, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w terminie do dnia  17 marca 2017 roku.

pod adresem: Prokuratura Okręgowa we Włocławku
                           ul. Orla 2
                           87-800 Włocławek

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Prokurator Okręgowy
Justyna Plechowska