Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A
Włocławek, dnia  8 lutego 2017 r.

Sygnatura konkursu: PO IV WOS 1111.1.2017

   KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Prokurator Okręgowy we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku

Stażysta w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku.
Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Prokuratura Rejonowa we Włocławku
ul. Okrężna 2 c
87-800 Włocławek

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
Zakres zadań na powyższym stanowisku określają przepisy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz  innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Wykształcenie:
- średnie oraz zdany egzamin maturalny,

Wymagania niezbędne:
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- posiadane nieposzlakowanej opinii,
- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- wobec kandydata nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,

Wymagania dodatkowe:
- duża odporność na stres,
- dobra znajomość techniki biurowej w tym umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym (umiejętność szybkiego pisania, obsługa systemu Microsoft Windows XP MS Office, w szczególności WORD, OUTLOOK, arkusz kalkulacyjny)
- dobry poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej
- dyspozycyjność,
- kreatywność.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, ul. Orla 2 w następujących terminach:

etap I   - 22 lutego 2017 o godz. 1000
etap II  - 2 marca 2017 o godz. 1000
etap III  - 9 marca 2017 o godz. 1000

na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014, poz. 400 j.t.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV i list motywacyjny
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kwestionariusz personalny,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku lub przesyłać pocztą, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie  w terminie do dnia 20 lutego 2017 roku.

pod adresem: Prokuratura Okręgowa we Włocławku
  ul. Orla 2
  87-800 Włocławek

dodatkowe informacje można uzyskać:
telefonicznie: 054 2376125,
osobiście w kadrach Prokuratury Okręgowej we Włocławku ul. Orla 2

Inne informacje:
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Wszystkie dokumenty aplikacyjne są zatrzymywane.