Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

SERWIS PRASOWY - grudzień 2016r.
W grudniu 2016 roku w prokuraturach okręgu włocławskiego wszczęto, prowadzono  i zakończono postępowania przygotowawcze w niżej przedstawionych, budzących  zainteresowanie  społeczne sprawach:

Sprawy  wszczęte

Ścigany w trybie europejskiego nakazu aresztowania

1.  W dniu 16 grudnia 2016 roku Prokuratura Okręgowa we Włocławku uzyskała dokumenty, zawierające informacje o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec obywatela polskiego Jerzego W., który podejrzany jest przez organy ścigania Wielkiej Brytanii                    o  pomocnictwo podczas nielegalnego przekroczenia granicy Wielkiej Brytanii, w dniu 7 marca 2015 roku w Ekstern Docks, Dover, Kent przez obywateli wietnamskich. W sprawie tej, Sąd Królestwa Wielkiej Brytanii wydał nakaz aresztowania wobec Jerzego W. Zarzucane mu przestępstwo jest zagrożone przez prawo brytyjskie karą do 14 lat pozbawienia wolności.
        Zgodnie z treścią przepisu art. 607 k § 2 kpk wymieniony został przesłuchany przez prokuratora i poinformowany o treści nakazu aresztowania.
Przekazanie Jerzego W. miało na celu przeprowadzenie postępowania karnego w powyżej opisanej sprawie na terenie Wielkiej Brytanii.
        Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2016 roku, Sąd Okręgowy we Włocławku postanowił wydać obywatela polskiego organom  sądowym Wielkiej Brytanii, a działając w celu zapobieżenia ucieczki i ukrywania się wymienionego, zastosował  tymczasowe aresztowanie.  Postanowienie  Sądu  jest prawomocne i obywatel polski został wydany Stronie brytyjskiej         w dniu 30 grudnia 2016 roku.

                                                   Sprawy  zakończone

                        Grupa przestępcza, która wyłudzała sprzęt RTV, AGD

1. W dniu 30 grudnia 2016 roku w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku prokurator sporządziła i skierowała do Sądu Okręgowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi K. i innym, oskarżonym o przest. z art. 258 par. 1 i 3 kk, art. 286 par. 1 kk, art. 297 par. 1 kk i in.
       Aktem oskarżenia objęto 53 osoby.
       Czternastu osobom zarzucono współudział w oszustwach oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od co najmniej 2008 roku do dn. 15 lipca 2011 roku na terenie Włocławka, Torunia i Bydgoszczy, mającej na celu popełnianie przestępstw w postaci oszustw, oszustw kredytowych, wyłudzeń na podstawie stwierdzających nieprawdę dokumentów, sprzętu RTV, AGD w systemie ratalnym, telefonów komórkowych, dekoderów telewizji cyfrowej, pożyczek gotówkowych, przestępstw paserstwa, polegających na nabywaniu, przyjmowaniu, pomocy w ukryciu mienia pochodzącego z dokonywanych oszustw, poświadczania nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne tj. przestępstw p-ko mieniu, popełnionych z użyciem przemocy przestępstw p-ko wolności, p-ko wiarygodności dokumentów, czynienie z działalności przestępczej stałego źródła dochodu, przy czym Mariuszowi K. zarzucono sprawstwo kierownicze w zakresie dokonywanych wyłudzeń mienia oraz kierowanie wyżej opisaną grupą. Niektórzy członkowie grupy byli ze sobą powiązani rodzinnie.
        Wobec pięciu osób, których rola polegała na regularnym nabywaniu od Mariusza K. wyłudzonego mienia poza zarzutami udziału w grupie przestępczej przedstawiono zarzuty paserstwa. Pozostałym oskarżonym zarzucono współudział w oszustwach dokonywanych przy zawieraniu umów z operatorami telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, umów w systemie sprzedaży ratalnej na szkodę banków.
        Wyjaśnienia złożone przez oskarżonych na etapie śledztwa wskazywały też na udział            i aktywną rolę w części przestępstw niektórych z pracowników punktów, w których zawierano umowy a którzy swoim zachowaniem ułatwiali popełnianie przestępstw jak też w nich współdziałali, co dotyczyło punktu TV cyfrowej, działającego na terenie  Włocławka. Jego pracownicy także staną przed Sądem. Motywem działania sprawców była wyłącznie chęć osiągnięcia korzyści majątkowych, pozyskanie mienia w celu jego sprzedaży, nie zaś realizacja zobowiązań umownych.
        Przedmiotem aktu oskarżenia jest około 700 czynów wypełniających znamiona oszustw, oszustw kredytowych.
        Łączna wartość wyłudzonego przez sprawców mienia to około 300 000 zł, co uzasadniało przyjęcie kwalifikacji prawnej z art. 286 par. 1 kk w zb. z art. 294 par, 1 kk  i inne.
       Ogółem w akcie oskarżenia sformułowano 400 zarzutów, przy czym część z nich obejmuje przestępstwa wieloszynowe: jeden z zarzutów stawianych Mariuszowi K nawet około 300 czynów  popełnionych w warunkach tzw. przestępstwa ciągłego.
      Zdecydowana większość oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw, wyjaśniając o swoim udziale oraz udziale innych osób w tym  w procederze, jak też wskazując wprost na brak zamiaru dotrzymania umów i brak możliwości finansowych wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań.
     Śledztwo w niniejszej sprawie prowadziło Centralne Biuro Śledcze Wydz. we Włocławku, pod nadzorem tutejszej Prokuratury Okręgowej.
     Czyny zarzucane sprawcom głównym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności, a w odniesieniu do tych, których rola była bardziej podrzędna - do lat 8.

   Naruszenie  nietykalności cielesnej  funkcjonariuszy publicznych

2.  W dniu 23 grudnia 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia przeciwko: Marcinowi T., osk. o to, że:
-  w dniu 5 sierpnia 2016 roku w m-ści Radomice, gm. Lipno, woj. kujawsko- pomorskie naruszył nietykalność cielesną f-sza publicznego - asesora komorniczego przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie, podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych, związanych z zajęciem ruchomości w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w ten sposób, że szarpał go za odzież oraz znieważył go słowami wulgarnymi i uznanymi powszechnie za obelżywe - tj. o czyn z art. 222 § 1 kk w zw. z art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

3.  W dniu 15 grudnia 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Lipnie skierowała do Sądu Rejonowego w Lipnie akt oskarżenia wraz z wnioskiem prokuratora o wydanie wyroku w trybie art. 335 § 2 kpk przeciwko: Mieczysławowi K., oskarżonemu o to, że:
I. w dniu 26 października 2016 roku w miejscowości Ostrowite, gm. Lipno, woj. kujawsko-pomorskie uderzył ręką w twarz ratownika medycznego. naruszając tym jego nietykalność cielesną, podczas udzielania mu pierwszej pomocy kwalifikowanej, to jest w trakcie, gdy korzystał on z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych - tj. o czyn z art. 222 § 1 kk,
II. w tym samym miejscu i czasie jak w punkcie pierwszym, będąc w karetce pogotowia uderzył ręką w szafkę - zabudowę kosza na śmieci uszkadzając ją, w wyniku czego powstały straty          o wartości 500 złotych na szkodę Szpitala Lipno - tj. o czyn z art. 288 § 1 kk,
III.  w dniu 26 października 2016 roku w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, woj. kujawsko-pomorskie znieważył funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, używając wobec nich słów wulgarnych i powszechnie uznawanych za obelżliwe - tj. o czyn z art. 226 § 1 kk,
IV. w tym samym miejscu i czasie jak w punkcie trzecim naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie podczas i w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, szarpiąc i kopiąc po nogach wymienionych funkcjonariuszy, nadto uderzył ręką w bark funkcjonariusza Tomasza C. - tj. o czyn z art. 222 § 1 kk.

                                      obietnica  udzielenia  korzyści majątkowej

4.    W dniu 28 grudnia 2016 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Radziejowie skierował do Sądu Rejonowego w Radziejowie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 500 zł. funkcjonariuszom Policji, wykonującym czynności służbowe, związane z ujawnieniem czynu, polegającego na kierowaniu przez Wojciecha O. rowerem w stanie nietrzeźwości, w zamian za odstąpienie przez nich od wykonania czynności służbowych, polegających na zatrzymaniu sprawcy i przeprowadzeniu postępowania o wykroczenie z art. 87 § 1 kw. W dniu 22 listopada 2016 roku wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe.
                                                         Usiłowanie oszustwa

5.   Prokuratura Rejonowa w Rypinie nadzorowała dochodzenie przeciwko Sylwii S. i innym podejrzanym o przestępstwo z art. 13§ 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.
W trakcie postępowania ustalono, że wyżej wymieniona działając wspólnie i w porozumieniu      z Rafałem J. upozorowali zdarzenie drogowe - kolizję, do którego w rzeczywistości nie doszło     i które miało mieć miejsce w marcu 2016 roku w m. Okalewo gm. Skrwilno powiat Rypin, woj. kujawsko-pomorskie.
Następnie Sylwia S. zgłosiła szkodę do jednego z towarzystw ubezpieczeniowych. Na skutek zdarzenia miało dojść do uszkodzeń pojazdu, którym kierowała Sylwia S. na kwotę 5.332,50 złotych. Z uwagi na okoliczności zdarzenia, fakt zaistnienia kolizji wzbudził wątpliwości przedstawicieli towarzystwa ubezpieczeniowego i zlecili przeprowadzenie stosownego postępowania firmie zajmującej się likwidacją szkód, która z kolei, po przeprowadzonym postępowaniu zawiadomiła o możliwości popełnienia przestępstwa Prokuraturę Rejonową           w Rypinie. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a przede wszystkim uzyskana              w sprawie opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego, potwierdził fakt upozorowania kolizji,      a co za tym idzie usiłowanie wyłudzenia odszkodowania komunikacyjnego i dlatego w dniu       29 grudnia 2016 roku skierowano w tej sprawie p-ko w/wym. akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rypinie za zarzucany im czyn z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.

                                                              Narkotyki

     6.   W dniu 31.l2.2016r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Marcinowi R. podejrzanemu o to, że:
       -  w dniu 27.07.2016r. w Szpetalu Górnym, w samochodzie marki Renault Megane,  działając wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci marihuany w ilości 1714,13g netto, wartości ok. 75. 036zł  tj. o czyn z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy     z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec Marcina R. był stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
        Podejrzany podczas czynności przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.  Złożył on wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wymierzenie mu kary 1 roku pobawienia wolności oraz orzeczenie nawiązki na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii, który to wniosek został  uwzględniony  przez prokuratora.

                                         Spowodowanie  ciężkiego  uszczerbku na zdrowiu

7.    W dniu 23.12.2016r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi M. oraz Wojciechowi P.  oskarżonym o to, że: w dniu 05.07.2016r. we Włocławku, wspólnie i porozumieniu wzięli udział w pobiciu Dariusza M. poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pięścią w twarz oraz uderzenie kamieniem w głowę, czym spowodowali u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci ostrego krwiaka podtwardówkowego nad prawą półkulą mózgową, pourazowego obrzęku mózgu, stłuczenia obu płatów skroniowych mózgu i  inne, uznane jako ciężki uszczerbku na zdrowiu         w postaci choroby realnie zagrażającej życiu - tj. o czyn z art. 158 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Wojciech P. opisanego wyżej czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy.
Wobec Dariusza M. i Wojciecha P. zastosowano środki  zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Dariusz M. i Wojciech P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu wyjaśniając, że zostali sprowokowani przez pokrzywdzonego, z którym Dariusz M. był wcześniej skonfliktowany.
Wojciech P. zarzucanego mu czynu dopuścił się, będąc uprzednio karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, zaś Dariusz M.  był uprzednio wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

                   Rzecznik Prasowy
        Prokuratury Okręgowej we Włocławku
                prokurator Wojciech Fabisiak